Statut

U skladu sa odredbama čl.11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj dana _______. godine u Novom Pazaruusvojen je

STATUT

UDRUŽENJA „Иницијатива слободних грађана“

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje „Иницијатива слободних грађана“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti: jačanja građanske participacije u društvu.

Ciljevi udruženja

Član 2.

Udruženje je osnovano radi postizanja sledećih ciljeva:

 • Osnaživanje i promocija  građanskog aktivizma, naročito na lokalnom nivou.
 • Snažniji uticaj građana na procese donošenja propisa i  odlučivanja, naročito na lokalnom nivou.
 • Unapređenje transparentnosti i odgovornosti rada organa javne vlasti i institucija, naročito na lokalnom nivou.
 • Promocija i zaštita ljudskih prava,  garantovanih svim građanima i posebno ranjivim društvenim grupama međunarodnim konvencijama, Ustavom Republike Srbije i drugim važećim pravnim propisima.
 • Promocija solidarnosti, saradnje i umrežavanja između različitih društvenih aktera.

Član 3.

Udruženje svoje ciljeve ostvaruje kroz:

Učešće u kreiranju i monitoringu politika na lokalnom nivou u svim oblastima definisanim ciljevima koje su od značaja za život građana i funkcionisanje lokalne zajednice i to kroz: učešće u konsultacija,  javnim raspravama, javnim sednicama i sastancima i iniciranje predloga, praćenje novina u donošenju novih propisa i izmenama i dopunama postojećih, monitoring usvojenih lokalnh odluka,  strategija, planova i mehanizama, reagovanja na kršenje i nepoštovanje prava građana utvrđenih propisima, formulisanje i prezentovanje preporuka donosiocima odluka.

Javno zastupanje i zalaganje za snažnije institucionalizovano građansko učešće u različitim procesima odlučivana na lokalnom nivou u svim oblastima iz nadležnosti jedinica lokalnih samouprava.
Medijske kampanje i kampanje podizanja svesti kroz informisanje i edukaciju  građana u vezi sa napred navedenim aktivnostima i izgradnja svesti u vezi sa problemima sa kojima se suočavaju građani u lokalnim zajednicama, uključujući organizovanje javnih debata, diskusija, javnih i protesnih okupljanja.

Informativne aktivnosti (publikacije, brošure, putem interneta i sl) koji obezbeđuju tačnu i pravovremenu informisanost građana u vezi sa zaštitom njihovih prava.
Istraživački rad  koji uključuje prikupljanje, analizu podataka i objavljivanje analiza i izveštaja iz navedenih oblasti.
Humanitarni rad i aktivnosti.

Član  4.

U cilju uspešnijeg izvršavanja zadataka, Udruženje sarađuje i pruža potrebne usluge  zainteresovanim organizacijama, obrazovnim ustanovama, kao i pojedincima.

Član 5.

Udruženje može da sarađuje sa organizacijama sa sličnim ciljevima u zemlji i inostranstvu u skladu sa zakonom. O pristupanju Udruženja nekoj od tih organizacija odlučuje Skupština Udruženja. O oblicima i uslovima saradnje odlučuje Skupština Udruženja, a Upravni odbor se stara  o organizaciji i sprovođenju utvrđenih oblika saradnje.

Naziv i sedište

Član 6.

Naziv Udruženja je: Иницијатива слободних грађана
Naziv Udruženja na stranom jeziku je: Initiative of free citizens.
Udruženje ima sedište u Novom Pazaru.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 7.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje u Udruženje.
Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.
Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.
O prijemu i isključenju iz članstva  članova bez prava glasa odlučuje Upravni odbor Udruženja.

Član 8.

Udruženje čine članovi bez prava glasa i članovi sa pravom glasa.
Svaki član bez prava glasa  može podneti zahtev za dobijanje članstva sa pravom glasa nakon najmanje godinu dana članstva i aktivnog angažovanja u Udruženju. Zahtev mora biti podržan  pisanom preporukom najmanje dva člana Upravnog odbora i najmanje tri člana Udruženja sa pravom glasa.

Član 9.

Član Udruženja učestvuje u radu i aktivnostima Udruženja, i može da koristi sve pogodnosti koje Udruženje pruža članstvu.
Svaki član ima pravo, obaveze i dužnost da:

 • aktivno učestvuje u ostvarivanju ciljeva i izvršavanju delatnosti;
 • iznosi mišljenje i primedbe na rad Udruženja i organa Udruženja;
 • čuva i podiže ugled Udruženja;
 • koristi resurse Udruženja u skladu sa internim pravilima Udruženja;
 • čuva materijalna i intelektualna dobra, te izvršava preuzete obaveze;
 • dosledno sprovodi odluke, uputstva i preporuke bez obzira na stavove koje je imao u procesu odlučivanja; 
 • plaća članarinu u iznosu koji utvrđuje Upravni odbor

Rad u organima Udruženja smatra se volonterskim društvenim radom, pri čemu su nosioci funkcija lično odgovorni za poslove koje su svojim izborom ili imenovanjem preuzeli

Samo pojedinačni član sa pravom glasa ima pravo da bira i da bude biran u organe Udruženja;

Član  10.

Evidenciju svih članova vodi Upravni odbor Udruženja upisom u Registar članova.
Registar svih članova sadrži lične podatke pojedinog člana, pristupnicu i evidenciju o aktivnom učešću, odnosno doprinosu člana Udruženju.

Član 11.

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem, brisanjem iz evidencije, isključenjem i smrću.

Odluku o brisanju iz evidencije i isključenju donosi Upravni odbor Udruženja.

Odluka o brisanju iz evidencije donosi se i nakon što se utvrdi da član Udruženja na bilo koji način ugrožava interes i ugled Udruženja ili ometa rad u ostvraivnaju ciljeva .

Ponovni prijem u Udruženje odobrava Skupština Udruženja, na zahtev pojedinca.

Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.

Član 12.

Članovima Udruženja izdaje se potvrda o prijemu u članove Udruženja.

Potvrda se izdaje pismeno u štampanoj ili elektronskoj formi.

ORGANI  UDRUŽENJA

Član 13.

Organi Udruženja su: Skupština, Upravni odbor i Predsednik Udruženja

Skupština Udruženja

Član 14.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi sa pravom glasa.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Skupštini u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

1) donosi plan i program rada;

2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

3) usvaja druge opšte akte Udruženja;

4) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

5) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;

6) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje dve trećine članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Upravni odbor

Član 15.

Upravni odbor Udruženja obavlja izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom.  Upravni odbor čini pet (5) članova koje bira Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje 3/tri/ godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednikakoji je po funkciji i predsednik Udruženja.

Za svoj rad članovi Upravnog odbora snose ličnu i kolektivnu odgovornost i odgovorni su Skupštini Udruženja.

Rad Upravnog odbora je javan.

Član 16.

Upravni odbor:

 • predlaže strateške pravce razvoja Udruženja, politike i programe u skladu sa oblastima ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom i predlaže strateška dokumenta Skupštini
 • odlučuje o prijemu i isključenju članova
 • utvrđuje visinu članarine
 • predlaže pridružene članove i verifikuje prijem u članstvo sa pravom glasa
 • priprema i predlaže nacrt izmena statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
 • sprovodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donela Skupština;
 • predlaže godišnji plan rada i finansijski plan
 • bira predsednika Upravnog odbora koji je po funkciji i predsednik udruženja
 • usvaja Poslovnik o radu Upravnog odbora
 • odlučuje o promeni sedišta Udruženja
 • podnosi godišnje ili periodične izveštaje o svom radu Skupštini na usvajanje;
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom ovlašćeni drugi organi Udruženja

Član 17.

Sednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sednica se može održati ukoliko je prisutna većina članova Upravnog odbora, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova javnim glasanjem.

Odluka o izboru direktora donosi se dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

Sednice Upravnog odbora mogu biti i elektronske. Za glasanje se mogu koristiti i telekomunikaciona sredstva (telefon, Internet i druga sredstva komunikacije).

Predsednik Upravnog odbora saziva sednice i rukovodi radom Upravnog odbora.

Predsednik Udruženja

Član 18.

Predsednik Udruženja:

 • zastupa Udruženje u pravnim poslovima sa trećim licima i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca,
 • potpisuje dokumente Udruzenja ili odredjuje ko će to u pojedinim slučajevima činiti umesto njega 
 • odgovoran je za zakonitost rada Udruženja
 • donosi opšte akte Udruženja
 • zakazuje sednice skupštine,
 • poverava posebne poslove pojedinim članovima,
 • sprovodi odluke Skupštine i izvršava naloge upravnog odbora,
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom,
 • organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja
 • podnosi izveštaje o radu Upravnom odboru
 • odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 19.

Rad Udruženja je javan.

Predsednik Udruženja se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 20.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija od fizičkih i pravnh lica iz zemlje i inostranstva, poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja.

Prestanak rada udruženja

Član 21.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

Član 22.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Izgled i sadržina pečata

Član 23.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: Inicijativa slobodnih građana Novi Pazar.

Ostale odredbe

Član 24.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 25.

Ovaj statut stupa na snagu  danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.